OFERTA INDYWIDUALNA

Zajęcia indywidualne realizowane w oparciu o indywidualne plany pracy opracowane dla każdego dziecka.

Zajęcia usprawniania ruchowego

Główne cele zajęć:

Kształtowanie maksymalnej sprawności fizycznej dziecka.

Zwiększenie wydolności organizmu, doskonalenie cech motorycznych poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod terapeutycznych, dostosowanych do możliwości i potrzeb dziecka.

Kształtowanie prawidłowego schematu ciała i orientacji w przestrzeni poprzez wykorzystywanie metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Masażu Shantala, elementów Metody Taktylnej.

Porządkowanie informacji sensorycznych, rozwój motoryczny, sensomotoryczny i percepcyjny, poprawa koncentracji poprzez wykorzystywanie terapii Integracji Sensorycznej.

Wzmacnianie stabilizacji centralnej, wzmacnianie obręczy barkowej, doskonalenie ruchów i kontroli głowy w celu polepszenia sprawności kończyn górnych i precyzji ruchów dłoni.

Zajęcia w ramach usprawniania ruchowego odbywają się w sali wyposażonej specjalistyczne sprzęty i pomoce.
Wykorzystywane metody:

Metoda Integracji Sensorycznej

Elementy metody NDT-Bobath

Elementy metody PNF

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Masaż Shantala

Gimnastyka korekcyjno–kompensacyjna

Terapia Ręki

Terapia Taktylna

Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne

Główne cele zajęć:

Wszechstronna stymulacja rozwoju funkcji poznawczych, szczególnie spostrzegania, myślenia, pamięci.

Usprawnianie i wspomaganie dziecka w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie doskonalenia sprawności manualnej.

Rozwijanie koordynacji ruchowej, doskonalenie sprawności manipulacyjnych ręki, doskonalenie umiejętności chwytu, precyzyjnych ruchów rąk, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie współpracy obu rąk.

Kształtowanie schematów ruchowych w zakresie motoryki małej.

Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej poprzez różne formy aktywności zadaniowej: naśladowania, dobierania, składania, wyszukiwania, różnicowania kształtów.

Rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej.

Rozwijanie orientacji przestrzennej: ćwiczenia w rozumieniu położenia przedmiotów w przestrzeni, ćwiczenia orientacji w schemacie własnego ciała, orientacji na płaszczyźnie.

Zajęcia logopedyczne

Główne cele zajęć:

Przygotowanie aparatu artykulacyjnego, fonacyjno-oddechowego do podjęcia precyzyjnej artykulacji dźwięków.

Doskonalenie koordynacji celowych ruchów aparatu artykulacyjnego i oddechu, posiadanych już przez dzieci umiejętności artykulacyjnych, rozwijanie systemu językowego o nowe pojęcia, wzbogacanie słownika biernego i czynnego w różnych kategoriach.

Trening pamięci i uwagi słuchowej w oparciu o rytm, rym, dźwięki mowy z wykorzystaniem elementów metody krakowskiej oraz sprzętów wyższej technologii.

Główne cele z zakresu terapii komunikacji:

Budowanie z dzieckiem wspólnego pola uwagi.

Wzmacnianie zachowań wyrażających intencję komunikacyjną, trening relacji naprzemiennej.

Ułatwianie dzieciom możliwości komunikowania swoich potrzeb i preferencji poprzez systemy AAC: symbole PCS i gesty Makaton, motywowanie do potwierdzania głosem swoich komunikatów.

Tworzenie zindywidualizowanych narzędzi komunikacyjnych (książek komunikacyjnych, kart wyboru, kart kontekstowych) w celu wspierana efektywności porozumiewania się dziecka.

KONTAKT

ADRES

ul. Libelta 35
61-707 Poznań

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wielkość czcionki
Kontrast